نمونه برنامه روز چهارشنبه در کمپ تابستانی

از خواب بیدار شدن – ۷:۴۵


مرتب کردن اتاق – ساعت ۸:۰۰


زمان صبحانه – از ساعت ۸:۱۵ تا ۹:۰۰


حضور غیاب – ساعت ۹:۰۰


شروع کلاس زبان – ساعت ۹:۳۰

(…به طور مثال روز جمعه این ساعت بازدید از موزه و مادام توسو در شهر لندن و)


زنگ تفریح اول – ساعت ۱۱:۰۰


شروع کلاس زبان – ساعت ۱۱:۳۰


زنگ سرو کردن ناهار – ساعت ۱۳:۰۰


زنگ ورزش – ساعت ۱۳:۴۵


زنگ تفریح دوم – ساعت ۱۴:۴۵


زنگ برنامه تفریحی ۱ – ساعت ۱۵:۱۵


زنگ تفریح سوم – ساعت ۱۷:۱۵


زنگ سرو کردن شام – ساعت ۱۹:۰۰


جشن ویژه داخل سختمان حال بزرگ مدرسه – ۲۱:۰۰


حضور غیاب دانش آموزان در خوابگاه هایشان – ساعت ۲۲:۰۰


وقت خواب – ساعت ۲۲:۳۰


اعلام خاموشی در تمام خوابگاهای مدرسه