لیست مدارس در سوئیس

ورود به مدارس سوئیس راهیست برای آماده شدن برای تحصیل در دانشگاههای سوئیس

Aiglon مدرسه

Chesieres : شهر *
شهریه مدرسه: ۱۰۶,۲۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۹ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Aiglon مشخصات مدرسه

Le Rosey مدرسه

Rolle : شهر *
شهریه مدرسه: ۹۹,۳۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۷ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Le Rosey مشخصات مدرسه

Auf dem Rosenberg مدرسه

St Gallen : شهر *
شهریه مدرسه: ۸۴,۰۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۶ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< auf dem Rosenberg مشخصات مدرسه

Du Léman کالج

Geneva : شهر *
شهریه مدرسه: ۸۹,۰۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۲ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< du Léman مشخصات مدرسه

Beau Soleil مدرسه

Villars-sur-Ollon : شهر *
شهریه مدرسه: ۹۹,۹۵۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۱۱ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Beau Soleil مشخصات مدرسه

Leysin مدرسه

Leysin : شهر *
شهریه مدرسه: ۸۵,۰۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۳ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Leysin مشخصات مدرسه

Lemania کالج

Lausanne : شهر *
شهریه مدرسه: ۸۵,۰۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۳ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Lemania مشخصات مدرسه

St.George’s مدرسه

Montreux : شهر *
شهریه مدرسه: ۸۹,۰۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۲ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< St.George’s مشخصات مدرسه

Surval Montreux مدرسه

Glion : شهر *
شهریه مدرسه: ۸۴,۰۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۱۲ – ۱۹ سال *
(نوع مدرسه: (دخترانه *

< Surval Montreux مشخصات مدرسه

TASIS مدرسه

Lugano : شهر *
شهریه مدرسه: ۸۳,۹۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۴ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< TASIS مشخصات مدرسه

Brillantmont مدرسه

Lausanne : شهر *
شهریه مدرسه: ۸۰,۰۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۱۱ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Brillantmont مشخصات مدرسه

Champittet کالج

Nyon : شهر *
شهریه مدرسه: ۸۷,۰۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۳ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Champittet مشخصات مدرسه

Montana مدرسه

Zug : شهر *
شهریه مدرسه: ۶۱,۹۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۵ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Montana مشخصات مدرسه

Monte rosa مدرسه

Montreux : شهر *
شهریه مدرسه: ۶۷,۰۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۹ – ۱۹ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Monte Rosa مشخصات مدرسه

Lyceum Alpinum Zuoz مدرسه

Zuoz : شهر *
شهریه مدرسه: ۸۲,۵۰۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۱۰ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Lyceum Alpinum Zuoz مشخصات مدرسه

La Garenne مدرسه

Villars-sur-Ollon : شهر *
شهریه مدرسه: ۷۲,۹۵۰ فرانک *
محدودیت سنی: ۴ – ۱۴ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< La Garenne مشخصات مدرسه