لیست مدارس در انگلستان

ورود به مدارس انگلستان راهیست برای آماده شدن برای تحصیل در دانشگاههای انگلستان 

مدرسه وست مینستر

شهر: لندن *
شهریه مدرسه: ۳۸,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۷ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه وست مینستر

مدرسه کوئین اتهل بورگاس

شهر: یورک *
شهریه مدرسه: ۴۵,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۵ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه کوئین اتهل بورگاس

مدرسه پسرانه هَرو

شهر: لندن *
شهریه مدرسه: ۴۱,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۳ – ۱۶ سال *
(نوع مدرسه: (پسرانه *

< مشخصات مدرسه هَرو

ای-تون کالج

شهر: ویندزور *
شهریه مدرسه: ۳۹,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۳ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: (پسرانه *

< مشخصات ای-تون کالج

مدرسه چارتِرهوس

شهر: ساری *
شهریه مدرسه: ۳۸,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۳ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه چارتِرهوس

کالج Abbey

شهر: کمبریج *
شهریه مدرسه: ۴۴,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۴ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Abbey مشخصات کالج 

کتس کالج

شهر: لندن / کانتربری / بوستون / کمبریج *
شهریه مدرسه: ۴۰,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۴ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات کتس کالج

Mill hill

مدرسه میل هیل

شهر: لندن *
شهریه مدرسه: ۳۹,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۰ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه میل هیل

مدرسه کُنکورد

شهر: شروپشر *
شهریه مدرسه: ۳۹,۹۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۳ – ۱۹ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه کُنکورد

بردفیلد کالج

شهر: برکشایر *
شهریه مدرسه: ۳۷,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۳ – ۱۷ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه بردفیلد

کالج DLD

شهر: لندن *
شهریه مدرسه: ۴۴,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۴ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< DLD مشخصات کالج 

Tasis مدرسه

شهر:  ساری *
شهریه مدرسه:  ۴۱,۸۷۰ پوند *
محدودیت سنی: ۳ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Tasis مشخصات مدرسه

مدرسه هارت وود

شهر:  ساری *
شهریه مدرسه:  ۴۳,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۶ – ۱۹ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه هارت وود

مدرسه کلرمونت

شهر:  بَتِل *
شهریه مدرسه:  ۳۴,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۱ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه کلرمونت

مدرسه دخترانه مورتون حال

شهر: وستون راین *
شهریه مدرسه: ۳۳,۷۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۰ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط ( دخترانه *

< مشخصات مدرسه مورتون حال

مدرسه شیپلِیک

شهر: شیپلیک *
شهریه مدرسه: ۳۲,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۱ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه شیپلِیک

کینگز کالج

شهر: لندن / آکسفورد / بوستون / بورنموث / برایتون *
شهریه مدرسه: ۳۷,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۴+ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات کینگز کالج

کالج بلربیز

شهر: برایتون / لندن / کمبریج *
شهریه مدرسه: ۳۵,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۴ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات کالج بلربیز

مدرسه فرینگتون

شهر: لندن *
شهریه مدرسه: ۳۱,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۳- ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه فرینگتون

مدرسه باکسوود

شهر: هستینگز *
شهریه مدرسه: ۳۱,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۰- ۱۹ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه باکس وود

مدرسه اسوستری

شهر: شروپشیار *
شهریه مدرسه: ۲۹,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۴- ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه اسوستری

مدرسه اَبی

شهر: ورسستر *
شهریه مدرسه: ۲۸,۲۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۴ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه اَبی

مدرسه ای.اِف

شهر: آکسفورد *
شهریه مدرسه: ۲۹,۲۵۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۴- ۱۹ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات مدرسه ای.اِف

D’overbroeck’s مدرسه

شهر: آکسفورد *
شهریه مدرسه: ۳۴,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۱- ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< D’overbroeck’s مشخصات مدرسه

Bosworth مدرسه

شهر: نورث همپتون *
شهریه مدرسه: ۳۰,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۴- ۱۹ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Bosworth مشخصات مدرسه

Moyles Court مدرسه

شهر: هانتس *
شهریه مدرسه: ۲۶,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۱۱- ۱۶ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Moyles Court مشخصات مدرسه

کالج بیشاپسترو

شهر: وارمینستر *
شهریه مدرسه: ۳۵,۰۰۰ پوند *
محدودیت سنی: ۷- ۱۷ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< مشخصات کالج بیشاپسترو