لیست مدارس در کانادا

ورود به مدارس کانادا راهیست برای آماده شدن برای تحصیل در دانشگاههای کانادا

Upper Canada مدرسه

شهر: تورنتو *
شهریه مدرسه: ۷۲,۹۵۰ دلار کانادا *
محدودیت سنی: ۸ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: (پسرانه *

< Upper Canada مشخصات کالج

St. andrew’s کالج

محل قرارگیری مدرسه: آرورا ، انتاریو *
شهریه مدرسه: ۶۶,۳۷۵ دلار کانادا *
محدودیت سنی: ۱۲ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: (پسرانه *

< St. andrew’s مشخصات کالج

Appleby کالج

محل قرارگیری کالج: انتاریو *
شهریه مدرسه: ۷۲,۰۰۰ دلار کانادا *
محدودیت سنی: ۱۱ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Appleby مشخصات کالج

Lakefield کالج

محل قرارگیری مدرسه: انتاریو *
شهریه مدرسه: ۶۷,۰۰۰ دلار کانادا *
محدودیت سنی: ۹ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Lakefield مشخصات کالج

Ridley مدرسه

محل قرارگیری مدرسه: انتاریو *
شهریه مدرسه: ۶۷,۰۰۰ دلار کانادا *
محدودیت سنی: ۹ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Ridley مشخصات کالج

Bodwell مدرسه

محل قرارگیری مدرسه: ونکوور شمالی *
شهریه مدرسه: ۳۱,۴۰۰ دلار کانادا *
محدودیت سنی: ۱۳ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Bodwell مشخصات مدرسه

Havergal کالج

محل قرارگیری مدرسه: تورنتو انتاریو *
شهریه مدرسه: ۵۹,۸۷۵ دلار کانادا *
محدودیت سنی: ۱۲ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: (دخترانه *

< Havergal مشخصات مدرسه

Columbia کالج

محل قرارگیری مدرسه: همیلتون ،انتاریو *
شهریه مدرسه: ۵۰,۹۸۵ دلار کانادا *
محدودیت سنی: ۱۲ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Columbia مشخصات مدرسه

Brentwood مدرسه

محل قرارگیری مدرسه: ونکوورایلند، بریتیش کلمبیا *
شهریه مدرسه: ۷۳,۳۰۰ دلار کانادا *
محدودیت سنی: ۱۲ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Brentwood مشخصات مدرسه

Branksome Hall مدرسه

محل قرارگیری مدرسه: تورنتو انتاریو *
شهریه مدرسه: ۶۴,۳۰۵ دلار کانادا *
محدودیت سنی: ۱۲ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: (دخترانه *

< Branksome Hall مشخصات مدرسه

J. Addison مدرسه

محل قرارگیری مدرسه: آنتاریو *
شهریه مدرسه: ۳۵,۴۰۰ دلار کانادا *
محدودیت سنی: ۱۲ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< J. Addison مشخصات مدرسه

Shawnigan Lake مدرسه

Vancouver Island :محل قرارگیری مدرسه *
شهریه مدرسه: ۶۷,۹۰۰ دلار کانادا *
محدودیت سنی: ۱۲ – ۱۸ سال *
(نوع مدرسه: مخلوط (پسرانه / دخترانه *

< Shawnigan Lake مشخصات مدرسه